Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe są bardzo ważnym elementem programu Szkoły. Służą kształtowaniu pożytecznych umiejętności i rozwijaniu zainteresowań. Pozwalają dzieciom od najmłodszych lat korzystać z prawa wyboru i doświadczać konsekwencji podjętych decyzji. Są właściwie dobrane do potrzeb uczniów szkoły podstawowej.

Czytaj więcej

Celem zajęć dodatkowych jest:
– umożliwienie aktywnego i pożytecznego spędzania czasu,
– pobudzanie i rozwijanie zainteresowań,
– stworzenie możliwości dokonywania wyborów i negocjowania,
– integracja uczniów.
Czas zajęć
Większość zajęć dodatkowych odbywa się od poniedziałku do czwartku, w trzech turach: od 14.00 do 14.45
(tylko klasy młodsze), od 15.00 do 15.45 oraz od 16.00 do 16.45. Wynika to z obowiązującej w Szkole reguły, że uczeń
nie powinien pracować do późnego popołudnia. Wyjątkiem jest jedynie karate – zajęcia najstarszej grupy kończą się o 17.45.
Piątkowe popołudnie, to tradycyjny czas zajęć integracyjnych – wspólnych zabaw, spotkań z ciekawym człowiekiem,
zawodów sportowych itp. Uczniowie klas starszych poświęcają niekiedy ten czas na indywidualne konsultacje z nauczycielami.
Później, po godzinie 15.45, odbywają się zbiórki zuchowe i harcerskie.
Wybór zajęć
Oferta zajęć obejmuje około 40 pozycji, w większości adresowanych do mieszanych grup wiekowych. Uczniowie dokonują
wyboru zajęć dodatkowych w porozumieniu z rodzicami, dwa razy w roku: na początku września i po zakończeniu
pierwszego semestru. W tym celu każdorazowo otrzymują kartę wyboru, na której zaznaczają wybrane przez siebie
propozycje.
Na tej podstawie układane są indywidualne plany zajęć dodatkowych, uwzględniające zarówno dokonane wybory,
jak i pożądaną porę wychodzenia ze szkoły. Oczywiście, nie zawsze możliwe jest uwzględnienie wszystkich życzeń, choćby
w przypadku, gdy kilka wybranych zajęć odbywa się o tej samej porze. W takiej sytuacji uczeń musi sam dokonać
ostatecznego wyboru.
Ustalanie planów zajęć dodatkowych trwa dwa do trzech tygodni. Dzięki temu każdy uczeń ma możliwość wprowadzenia
pożądanych korekt (czasem nawet kilkakrotnie), a co za tym idzie – uzyskuje poczucie odpowiedzialności za dokonany wybór.
To ostatnie jest o tyle ważne, że po zatwierdzeniu planu przez cały semestr nie wolno zrezygnować z udziału w zajęciach.
Ograniczenia wyboru
Swobodny wybór zajęć dodatkowych podlega kilku ograniczeniom:
1. Uczeń ma obowiązek udziału w zajęciach terapeutycznych, na które kieruje go psycholog szkolny.
2. Obowiązkowy charakter mają zajęcia wyrównawcze, które dla wybranych uczniów klas młodszych prowadzą
wychowawcy, zaś w klasach starszych nauczyciele języka polskiego i matematyki. Zwolnienie z zajęć wyrównawczych
może nastąpić jedynie w wyjątkowej sytuacji, na podstawie pisemnej prośby rodziców.
3. Uczeń może nie zostać zapisany na wybrane przez siebie zajęcia, o ile w poprzednim semestrze jego postawa,
zaangażowanie, uzyskały negatywną ocenę osoby prowadzącej. Decyzję taką każdorazowo zatwierdza Dyrektor Szkoły.
Ocenianie
Udział w zajęciach dodatkowych nie podlega ocenianiu szkolnemu, z wyjątkiem języka niemieckiego, który ma status
przedmiotu nieobowiązkowego, z oceną końcoworoczną wpisywaną na świadectwie.Udział uczniów w zajęciach dodatkowych może być oceniany poprzez przyznawanie:
– szkolnych odznak sprawnościowych,
– dyplomów i nagrodód rzeczowych,
– dodatkowych punktów za realizację wymagań nieobowiązkowych w klasach starszych.Biorąc pod uwagę, że udział w zajęciach dodatkowych jest dobrowolny i oparty na szerokim wyborze, podstawowym
„wynagrodzeniem” ucznia jest satysfakcja z mile i pożytecznie spędzonego czasu. Taki system zapewnia również szybką
i w miarę bezbolesną eliminację zajęć nieudanych, których uczniowie po prostu nie wybierają w kolejnym semestrze.

Zajęcia Terapeutyczne

Zajęcia logopedyczne, Agnieszka Jakubisiak,

– Trening czytania
Regulamin treningu czytania PDF
– Trening ortograficzny
Regulamin treningu ortograficznego PDF
– Terapia pedagogiczna (matematyczna)
Regulamin terapii pedagogicznej (matematycznej) PDF
– Trening grafomotoryczny
Regulamin treningu grafomotorycznego PDF
– TUS – Trening Umiejętności Społecznych
Regulamin TUS – wersja Zespół Szkół