Koncepcja programowa

FUNDAMENT IDEOWY

Szkoła jest najważniejszym ośrodkiem życia dziecka, a także, obok rodziny, podstawowym źródłem wzorców zachowań społecznych, wywierającym decydujący wpływ na jego późniejsze życie. Z tego względu powinna całym swoim funkcjonowaniem dostarczać różnorodnych doświadczeń w relacjach międzyludzkich – indywidualnych i grupowych: w gronie rówieśniczym, w stosunku do młodszych i starszych kolegów oraz wobec dorosłych. Najważniejszym drogowskazem dla ludzi tworzących szkołę – od początku i wciąż na nowo – są wybrane wartości moralne.

NADRZĘDNE WARTOŚCI MORALNE

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • USPOŁECZNIENIE
  • DZIELNOŚĆ

PRIORYTETY PEDAGOGICZNE

Intelektualny – KONSTRUOWANIE WIEDZY

Wiedza jest złożoną strukturą, skomponowaną z trzech równoważnych składowych: informacji, umiejętności i doświadczeń życiowych. Żadna z nich nie powinna być pominięta ani zaniedbana.

Dydaktyczny – SAMODZIELNOŚĆ I PRAWO DO BŁĘDÓW

Zdobywaniu wiedzy sprzyja samodzielność oraz możliwość wyciągania wniosków z popełnianych błędów. Uczeń uczęszcza do szkoły nie po to, żeby umieć, ale po to, żeby się uczyć, także na własnych błędach.

Wychowawczy – PRZYGOTOWANIE DO ŻYCIA WŚRÓD LUDZI

Nie jest zadaniem szkoły zaspokojenie wszystkich potrzeb dziecka i sprawienie, aby mu w życiu było dobrze. Jej zadaniem jest doprowadzenie do tego, by innym było z dzieckiem dobrze.

ISTOTA SZKOŁY

Im bardziej złożona wewnętrznie jest szkoła, im bardziej zróżnicowane są podejmowane na jej terenie działania i wynikające z nich interakcje społeczne, tym lepszym jest środowiskiem dla rozwoju młodego człowieka.

SZKOŁA JAKO KOSMOS DZIAŁAŃ I MOŻLIWOŚCI

Przechwytywanie

Jeżeli działalność szkoły wyobrazimy sobie jako kosmos, to codzienne czynności: lekcje różnych przedmiotów, wycieczki, klasówki, prace domowe, stanowią z nim przestrzeń międzygwiezdną, natomiast gwiazdami są działania (imprezy, rozwiązania organizacyjne i metodyczne), które stanowią o unikalności programu tej placówki.

Na rysunku kolorem niebieskim oznaczone są elementy programu Szkoły Podstawowej nr 24 STO, natomiast kolorem czerwonym elementy programu Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 99 STO. Niektórym działaniom (rozwiązaniom), np. Rudawka, sklepik, stosowanym w całym Zespole Szkół, towarzyszą dwie gwiazdy.

© Jarosław Pytlak