Zasady

Szkoła każdego roku przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów oraz dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile Rodzice złożą podanie nie później niż 16 października 2017 roku.

Zapisy odbywają się od dnia 25 października 2017 roku od godziny 18.00, w formie elektronicznej. Aplikacje, pobrane z witryny internetowej (opcja PODANIE po prawej stronie ekranu) należy przesyłać na adres rekrutacja@sp24sto.edu.pl. O kolejności na liście kandydatów zdecyduje kolejność wpływu podań. Aplikacje przesłane przed wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.

Do wszystkich aplikujących w pierwszej fazie zapisów Szkoła wysyła, nie później niż 27 października, przesyłkę z przydzielonym numerem na liście rekrutacyjnej. Rodzice kandydatów posiadających numery od 1 do 36 oraz kandydatów rezerwowych z miejsc od 37 do 40 otrzymują zaproszenie na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w listopadzie.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO.

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów oraz dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie

Regulamin

Terminarz

Wstępne zebranie informacyjne: 17.10.2017 r., godz. 17.00.

Zebranie rekrutacyjne: 21.11.2017 r., godz. 17.00.

Spotkania zespołu rekrutacyjnego z dziećmi (w grupach) – od 25.11.2017 r. do 12.01.2018 r.

Spotkanie rekrutacyjne wszystkich dzieci i  warsztaty dla rodziców: 24.02.2018 r.

Ogłoszenie decyzji o przyjęciu dzieci do klas „0”: 2.03.2018 r.

Termin wpłaty wpisowego: 9.03.2018 r.

Zebranie informacyjne i warsztaty dla rodziców: 5.06.2018 r., godz. 17.00

Spotkanie integracyjne dla dzieci podczas Święta Szkoły: 16.06.2018 r., godz. 11.00.

Podanie