Zasady

Szkoła każdego roku przeprowadza rekrutację do nowo otwieranych klas na kolejny rok szkolny.

Rekrutacja odbywa się na podstawie zamieszczonego poniżej regulaminu rekrutacji.

Pierwszeństwo w przyjęciu ma rodzeństwo uczniów i absolwentów oraz dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie, o ile Rodzice złożą podanie nie później niż 15 października 2016 roku.

Zapisy odbywają się na podstawie podania złożonego w sekretariacie Zespołu Szkół drogą elektroniczną, faksem albo osobiście. O kolejności podań decyduje data i godzina wpłynięcia dokumentu, niezależnie od sposobu jego dostarczenia. W przypadku zapisu pocztą elektroniczną dozwolone jest przesłanie nie więcej niż 10. Aplikacji dotyczących jednego dziecka, niezależnie od liczby wykorzystanych do tego celu kont pocztowych. Przesyłka powinna mieć w temacie wpisane imię i nazwisko kandydata. Uwaga! Szkoła nie uznaje reklamacji związanych z wadliwym działaniem łączy komputerowych lub telefonicznych.

Do wszystkich aplikujących w pierwszej fazie zapisów Szkoła wysyła, nie później niż 17 października, przesyłkę zwrotną z przydzielonym numerem na liście rekrutacyjnej. Rodzice kandydatów posiadających numery od 1 do 36 oraz kandydatów rezerwowych z miejsc od 37 do 40 otrzymują zaproszenie na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w listopadzie.

Wszyscy rodzice kandydatów są zobowiązani do zapoznania się z zasadami rekrutacji zapisanymi w Regulaminie rekrutacji SP 24 STO.

W miarę wolnych miejsc istnieje możliwość aplikowania do klas już istniejących. W tym celu należy złożyć podanie. Także w tym przypadku pierwszeństwo ma rodzeństwo uczniów i absolwentów oraz dzieci nauczycieli uczących w szkole oraz absolwentów placówek tworzących Zespół Szkół STO na Bemowie

Regulamin

Terminarz

  • grudzień 2016 – styczeń 2017 – spotkania rekrutacyjne dla kandydatów
  • 28 stycznia 2017 – drugie spotkanie rekrutacyjne dla kandydatów i rodziców kandydatów
  • 6 czerwca 2017 – zebranie dla rodziców nowoprzyjętych uczniów – informacje o podziale na klasy, spotkanie z wychowawcą
  • 10 czerwca 2017 – Święto Szkoły – spotkanie wychowawcy z dziećmi i rodzicami

Podanie